Generelle forretningsbetingelser

 

Opgaven:

 • Opgaven tilrettelægges i samarbejde med kunden.

Skriftligt tilbud:

 • Nelleberg Personaleudvikling ApS udarbejder et skriftligt tilbud samt en kort beskrivelse af opgaven efter kundens ønsker og retningslinjer. Tilbuddet er gældende 3 uger fra tilbudstidspunktet, eller efter aftale.

Accept af tilbud:

 • Tilbuddet kan accepteres ved underskrift og returnering af det fremsendte materiale eller pr. e-mail.

Gyldighed:

 • Disse vilkår indgår som en del af enhver aftale, tilbud, kontrakt eller ordrebekræftelse, som Nelleberg Personaleudvikling ApS indgår med kunder vedrørende udførelse af en opgave. Eventuelle afvigelser skal aftales skriftligt.

Kontaktperson:

 • Kunden udpeger en kontaktperson som Nelleberg Personaleudvikling ApS kan kommunikere med under hele forløbet.

Formøde

 • Mindre opgaver kan aftales pr. telefon og email. Øvrige opgaver planlægges ved afholdelse af et formøde hos kunden (eller andet sted efter aftale). Den nødvendige kontakt sker herefter pr. telefon og email, såfremt der er behov for yderligere møder, betales udgifterne her til af kunden.

Lokaler & forplejning

 • Kunden er ansvarlig for lokaler og AV udstyr samt afholder udgifterne til disse. Det forventes som minimum at lokalerne indeholder en LCD-projektor med skærm og flipover samt tusser.
 • Nelleberg Personaleudvikling ApS skal have adgang til lokalerne mindst en time før arrangementets afvikling
 • Kundens kontaktperson er ansvarlig for den praktiske forberedelse af arrangementet og med mindre andet er aftalt, er vedkommende tilstede når Nelleberg Personaleudvikling ApS ankommer og kan kontaktes i forberedelsestiden.
 • Kunden arrangerer forplejning til alle deltagere og konsulenter under forløbet samt afholder udgifterne til dette. I forbindelse med internat ophold er kunden ligeledes ansvarlig for bookning af hotel samt afholder diverse udgifter.

Honorar

 • Arbejdet faktureres efter aftale enten på grundlag af en af kunden accepteret tilbudspris på det samlede arbejde eller efter forbrugte timer. Honorarform aftales med kunden ved ethvert samarbejde.

Transportudgifter

 • Konsulentens transporttid afregnes med 30% af timeprisen, når den samlede transporttid overstiger 2 timer.
 • Transportomkostninger afregnes enten med statens takster for kørsel i egen bil eller de aktuelle tog/fly priser.

Moms

 • Alle priser opgivet af Nelleberg Personaleudvikling ApS er eksklusiv Moms.

Betalingsbetingelser

 • Betalingsdatoen er 10 dage efter faktureringsdatoen, medmindre andet er aftalt. Ved for sen betaling beregnes et rykker gebyr på kr. 100,- pr. rykker samt 2,5% i rente pr. påbegyndt måned.
 • Såfremt faktureringsbeløbet overstiger 50.000 kr. inkl. moms, faktureres 50% af det totale beløb ved aftalens indgåelse (dog tidligst 28 dage før afholdelse). Slutfakturering finder sted efter udført arbejde.

Aflysning eller udsættelse af kunden

 • Gratis - Aftaler om arrangementer kan aflyses eller udsættes indtil 28 dage før 1. dag for afholdelse uden omkostninger for kunden.
 • Halv pris - Aflysninger eller udsættelser der foretages indtil 14 dage før faktureres med 50% af den aftalte pris.
 • Fuld pris - Aflysninger senere end 14 dage før medfører fuld fakturering af den aftalte pris.
 • Såfremt Nelleberg Personaleudvikling ApS har foretaget reservationer, af lokaler, udstyr mv. som kun kan afbestilles med hel eller delvis lejepris eller gebyr betales dette af kunden.

Aflysning eller udsættelse af Nelleberg Personaleudvikling ApS

 • Nelleberg Personaleudvikling ApS kan aflyse en aftale i tilfælde af sygdom eller force majeure.
 • Hvis Nelleberg Personaleudvikling ApS aflyser en aftale pga. sygdom, tilbydes kunden gennemførsel på et senere tidspunkt efter aftale. Kunden har ikke krav på erstatning som følge af en aflysning. Hvis aflysningen er begrundet i forhold som ligger uden for Nelleberg Personaleudvikling ApS.  i tilfælde af force majeure, har kunden ikke krav på gennemførelse på et senere tidspunkt, ej heller en reduktion i det aftalte honorar.

Ansvar

 • Intet krav om erstatning kan overstige det betalte honorar.

Ophavsret

 • Nelleberg Personaleudvikling ApS har ophavsret til alt udleveret materiale, slide shows mv. Materialet må kun kopieres efter skriftligt samtykke.
 • Foto/video kan foregå efter aftale.

Tavshedspligt

 • Nelleberg Personaleudvikling ApS har tavshedspligt om alle forhold hos kunden med særlig relation til den løste opgave også efter afslutning af denne.

 

ad

Design by Substance - © Nelleberg Personaleudvikling 2012

Log ind